S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

 KATALÓG 2022Prelistovať si katalóg (PDF)
Prelistovať si katalóg (PDF)

  INFORMÁCIE EMAILOM

Špeciálne ponuky, novinky, na Váš
e-mail.

NOVINKY

arr3Medvede nemajú pri našich kontajneroch šancu Znepokojene sledujete správy o výskyte medveďov v okolí obcí a miest? Najmä v chladnejšom období...

KONTAKTY

MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574,
049 51, Brzotín časť Bak
tel: +421 58 73 27 483
meva.sk(a)meva.eu
IČO: 31681051
IČ DPH: SK2020500724

» VOP
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY MEVA-SK s.r.o. Rožňava ÚČINNÉ OD 1.1.2016

Čl.1 – úvodné ustanovenie, predmet úpravy a plnenia

1.1 Úvodné ustanovenie. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky právnych vzťahov v súvislosti s realizáciou dodávok tovaru (ďalej tiež ako „Predmet úpravy“) medzi spoločnosťou MEVA-SK s.r.o. Rožňava, so sídlom Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak , IČO: 31681051, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vožka číslo 3820/V, ako predávajúcim na strane jednej (ďalej tiež ako „MEVA-SK“) a fyzickou alebo právnickou osobou ako kupujúcim na strane druhej (ďalej tiež ako „odberateľ“; MEVA-SK a odberateľ ďalej tiež ako „zmluvné strany“).

1.2 Súčasti zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ktorú v rámci obchodných vzťahov v medziach Predmetu úpravy uzatvárajú MEVA-SK a odberateľ (ďalej tiež ako „Zmluva“), budú tieto Všeobecné obchodné podmienky MEVA-SK (ďalej tiež ako „VOP“). Ak neobsahuje Zmluva v konkrétnom prípade odlišné ustanovenia, použitie akýchkoľvek všeobecných podmienok odberateľa či iných všeobecných obchodných podmienok je vylúčené. Súčasťou Zmluvy sú tiež písomné obojstranne akceptované právne jednania (spresnenie predmetu dodávok, miesta dodávok a pod.) v podobe písomnej či elektronickej komunikácie zmluvných strán ako aj prílohy, ktoré majú podľa vôle zmluvných strán, k Zmluve, ako jej neoddeliteľná súčasť, prináležať.

1.3 Predmet plnenia. Predmetom plnenia podľa Zmluvy je dodávka výrobkov z aktuálnej ponuky MEVA-SK, hlavne odpadových nádob, kontajnerov, propán-butánových spotrebičov, dýchacích prístrojov a ďalšieho tovaru (ďalej tiež ako „tovar“; pojem tovar zahŕňa aj služby a diela vykonávané spoločnosťou MEVA-SK pre objednávateľa podľa Zmluvy a dojednania týchto VOP budú na služby a diela aplikované analogicky) záväzne dohodnuté medzi MEVA-SK a odberateľom v Zmluve.

Čl. 2 – uzavretie Zmluvy

2.1 Ponuka spoločnosti MEVA-SK. Všetky neadresné ponuky spoločnosti MEVA-SK sa považujú za orientačné a nezáväzné. Adresnú ponuku je MEVA-SK oprávnená odvolať aj v lehote jej prijatia, ktorá – ak nebude stanovené v konkrétnom prípade inak – činí 14 dní odo dňa doručenia ponuky odberateľovi (resp. záujemcovi o odber tovaru).

2.2 Objednávka odberateľa. Objednávky vystavené na základe ponúk spoločnosti MEVA-SK sa považujú za návrh na uzatvorenie Zmluvy, ktorý MEVA-SK prijíma (ak sa rozhodne podľa vlastnej vôle o prijatí takéhoto návrhu)  písomným potvrdením (prijatím ponuky). Údaje obsiahnuté v objednávke odberateľa sú záväzné a tento nie je oprávnený vystavenú objednávku následne odvolať ani akokoľvek meniť bez výslovného súhlasu spoločnosti MEVA-SK.

2.3 Forma objednávky. Odberateľ je povinný vystaviť objednávku v písomnej forme prostredníctvom listu, e-mailu, faxu či e-shopu. MEVA-SK objednávku potvrdzuje tiež v písomnej forme prostredníctvom listu, e-mailu, faxu či e-shopu.

2.4 Akceptácia spoločnosti MEVA-SK. Pre uzavretie a obsah Zmluvy a objem tovaru na dodanie je rozhodujúce potvrdenie objednávky spoločnosti MEVA-SK. MEVA-SK je oprávnená potvrdiť objednávku s odchýlkou.

2.5 Predmet zmluvy. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru v rozsahu objednávky potvrdenej spoločnosti MEVA-SK, prevedenie vlastníckeho práva k tomuto tovaru, jeho dodanie odberateľovi a uhradenie kúpnej ceny spoločnosti MEVA-SK v súlade so Zmluvou.

Čl.3 – ceny, splatnosť

3.1 Cenník MEVA-SK. Cena dodávaného tovaru bude vždy určená aktuálnym cenníkom spoločnosti MEVA-SK, platným ku dňu potvrdenia objednávky spoločnosti MEVA-SK.

3.2 Súčasti ceny. Ceny spoločnosti MEVA-SK platia „zo závodu spoločnosti MEVA-SK“ (EXW Brzotín – INCOTERMS 2010) alebo platia na základe písomnej cenovej ponuky. Ak nevyplynie z konkrétnej objednávky inak, nezahŕňajú ceny zákonom stanovenú daň z pridanej hodnoty ani žiadne iné dane či poplatky. Poštovné či prepravné ako aj akékoľvek iné obdobné náklady budú účtované zvlášť vo výške podľa dohody zmluvných strán alebo – ak nebude takáto dohoda – v obvyklej výške.

3.3 Splatnosť. Ak nebude v Zmluve dohodnuté inak, je cena za tovar splatná do 14 dní od vystavenia faktúry spoločnosti MEVA-SK, ktorá bude bez zbytočného odkladu po vystavení zaslaná odberateľovi. Cena je splatná na bankový účet uvedený vo faktúre spoločnosti MEVA-SK. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania dohodnutých čiastok na účet spoločnosti MEVA-SK uvedený vo faktúre.

3.4 Zápočet odberateľa. Zápočet akýchkoľvek pohľadávok odberateľa voči nároku spoločnosti MEVA-SK za zaplatenie ceny, ako aj akéhokoľvek iného peňažného plnenia podľa Zmluvy je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MEVA-SK vylúčený.

Čl. 4 – dodacia lehota a súčinnosť, omeškanie strán

4.1 Dodacia lehota. Dodacia lehota bude dohodnutá individuálne v Zmluve. Spoločnosť MEVA-SK je oprávnená primerane, maximálne však o dobu 2 týždňov, predĺžiť v Zmluve dohodnutú dodaciu lehotu z dôvodov nezavinených spoločnosťou MEVA-SK. Zmluvné strany sú v takomto prípade viazané ustanoveniami v Zmluve a predĺženie dodacej lehoty neprestavuje porušenie Zmluvy.

4.2 Súčinnosť odberateľa. Pokiaľ odberateľ neposkytne spoločnosti MEVA-SK nutnú súčinnosť na včasné dodanie tovaru a spoločnosť MEVA-SK z tohto dôvodu svoje záväzky včas nesplní, lehota na plnenie záväzkov spoločnosti MEVA-SK sa primerane predĺži o každý deň omeškania odberateľa s poskytnutím súčinnosti.

4.3 Vis major. Lehoty sa primerane predĺžia aj v prípade zásahu prekážky mimo vôľu spoločnosti MEVA-SK, ako je napr. mobilizácia, epidémia, vojna, povstanie alebo podobné udalosti ako sú štrajk

a výluka či iná okolnosť vylučujúca zodpovednosť, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli spoločnosti MEVA-SK a bráni jej v splnení jej povinnosti.

4.4 Omeškanie spoločnosti MEVA-SK. V prípade omeškania spoločnosti MEVA-SK bude odberateľ – v prípade, že preukáže, že mu týmto vznikla škoda – oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške vždy 0,05% ceny časti dodávky, s dodaním  ktorej je spoločnosť MEVA-SK v omeškaní, za každý ukončený týždeň omeškania, vždy však maximálne do výšky 10% ceny takejto časti dodávky.

4.5 Náhrada škody – spoločnosť MEVA-SK. Nárok odberateľa na náhradu škody spôsobenú v dôsledku omeškania spoločnosťou MEVA-SK, ktorá presahuje hranicu zmluvnej pokuty stanovenú v predchádzajúcom bode a to vo všetkých prípadoch omeškania s dodaním tovaru aj po uplynutí určenej dodacej lehoty, je vylúčený. Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška náhrady škody spôsobenej spoločnosťou MEVA-SK v ostatných prípadoch bude zodpovedať najviac cene za tovar,  v súvislosti s ktorého dodaním daná škoda vznikla.

4.6 Omeškanie odberateľa. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením ceny za tovar a príp. dohodnutého prepravného či iných záväzkov odberateľa, je odberateľ povinný uhradiť spoločnosti MEVA-SK úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý  začatý deň omeškania bez toho aby bol dotknutý nárok spoločnosti MEVA-SK na náhradu škody.

4.7 Náhrada škody – odberateľ. V prípade porušenia povinností zo strany odberateľa, hlavne pri omeškaní s úhradou ceny tovaru, akejkoľvek platby či zálohovej platby,  nie je spoločnosť MEVA-SK podľa dohodnutej Zmluvy povinná plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy ani z inej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou MEVA-SK a odberateľom a je oprávnená odstúpiť od Zmluvy alebo pozastaviť akékoľvek plnenia a nevydať tovar, pričom v takýchto prípadoch nie je daná zodpovednosť spoločnosti MEVA-SK za prípadné škody odberateľa či tretích strán; spoločnosť MEVA-SK je v takýchto prípadoch ďalej oprávnená voči odberateľovi uplatňovať právo na náhradu škody a to do výšky všetkých nákladov, ktoré spoločnosti MEVA-SK vznikli v súvislosti s dodaním dohodnutého tovaru a ďalej všetkých nákladov súvisiacich, ako aj ušlý zisk a ďalšiu škodu. Odberateľ je v takomto prípade povinný vydať tovar spoločnosti MEVA-SK a poskytnúť v tomto smere akúkoľvek súčinnosť.

Čl. 5 – dodanie tovaru a jeho podmienky

5.1 Dodacie podmienky. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v momente, kedy je tovar pripravený  na odobratie v závode spoločnosti MEVA-SK (EXW Brzotín – INCOTERMS 2010), prípadne, ak je tak medzi zmluvnými stranami dohodnuté, formou prevzatia tovaru prvým prepravcom. V prípade spôsobu dodania tovaru odoslaním na miesto určenia je miestom a časom dodania moment prevzatia, pričom v tomto momente prechádza na odberateľa aj nebezpečenstvo škody na tovare. Spoločnosť MEVA-SK nie je povinná poistiť tovar proti jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo strate.

5.2 Množstvo, kvalita, obaly. Spoločnosť MEVA-SK je povinná dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu. V cene tovaru sú zahrnuté nevratné obaly. Pokiaľ nebudú vratné obaly vrátené odberateľom do 60 dní od dodania spoločnosti MEVA-SK, nebudú spoločnosťou MEVA-SK prijaté späť. Pokiaľ dôjde k poškodeniu vratných obalov, alebo nebudú vrátené v dohodnutom termíne, bude odberateľovi nevratne vyúčtovaných 100% ceny obalov a odberateľ je povinný túto čiastku spoločnosti MEVA-SK uhradiť.

5.3 Množstevná odchýlka. Množstevná odchýlka dodaného tovaru neprevyšujúca 10% sa nepovažuje za rozpor so zmluvou.

5.4 Predčasné a čiastočné plnenie. Spoločnosť MEVA-SK je vždy oprávnená plniť predmet Zmluvy predčasne alebo čiastočne a odberateľ je povinný čiastočné plnenie predmetu Zmluvy prevziať.

5.5 Neprevzatie tovaru. V prípade neprevzatia tovaru odberateľom je spoločnosť MEVA-SK oprávnená tovar uskladniť na náklady odberateľa. V prípade, že odberateľ neodoberie tovar v dostatočne primeranej lehote do 2 mesiacov od jeho dodania, je spoločnosť MEVA-SK oprávnená predať tovar inému zákazníkovi s tým, že odberateľ je povinný spoločnosti MEVA-SK uhradiť všetky náklady s tým spojené a spoločnosť MEVA-SK je na už zaplatenú časť ceny započítať čiastku zodpovedajúcu nákladom vynaloženým v dôsledku neodobratia tovaru odberateľom.

5.6 Znemožnenie plnenia MEVA-SK odberateľom. V prípade, že odberateľ odmietne, alebo iným spôsobom znemožní spoločnosti MEVA-SK splniť dodávku tovaru, uhradí spoločnosti MEVA-SK zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny neodobratého tovaru, pričom v prípade, že sa jedná o tovar zhotovený na mieru podľa želania odberateľa, uhradí odberateľ spoločnosti MEVA-SK zmluvnú pokutu vo výške 100% z ceny neodobratého tovaru. Odberateľ nesmie brániť prevzatiu tovaru na základe drobných chýb.

Čl. 6 – prechod vlastníckeho práva a ďalší predaj

6.1 Vlastnícke právo na tovar. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru odberateľom.

6.2 Obmedzenie ďalšieho predaja. S ohľadom na distribučné a ostatné záväzky MEVA-SK s.r.o. nesmie odberateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu po dobu 10 rokov odo dňa uzavretia tejto zmluvy (či už sám alebo prostredníctvom tretej osoby) predať či ponúkať na predaj tovar mimo územia štátu, do ktorého bol tovar spoločnosťou MEVA-SK s.r.o. dodaný, pričom v rovnakom rozsahu odberateľ zaviaže rovnako svojho odberateľa. Odberateľ ďalej zabezpečí, že tovar bude užívaný alebo bude prevedené jeho vlastníctvo pod obchodnou značkou spoločnosti MEVA-SK. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti odberateľa podľa tohto odstavca sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti MEVA-SK, bez toho aby bolo dotknuté právo spoločnosti MEVA-SK na náhradu škody, zmluvnú pokutu vo výške 3000,-€ za každý jednotlivý prípad.

Čl. 7 – chyby tovaru

7.1 Chyby tovaru. Spoločnosť MEVA-SK zodpovedá za chyby tovaru, ktoré sa viažu na tovar  v momente prechodu nebezpečenstva na odberateľa, pričom riadne oznámenie chyby, za ktorú je spoločnosť MEVA-SK zodpovedná, budú odstránené spôsobom, ktorý spoločnosť MEVA-SK uzná

za vhodný a účelný.

7.2 Zjavné chyby. V prípade zjavných chýb je odberateľ povinný tieto chyby oznámiť spoločnosti MEVA-SK najneskôr do 7 dní od momentu dodania tovaru spoločnosťou MEVA-SK odberateľovi, inak právo odberateľa na odstránenie chýb podľa predchádzajúceho odstavca zaniká.

7.3 Forma vytknutia, ostatné chyby. Chyby tovaru musia byť odberateľom spoločnosti MEVA-SK vytknuté písomne a bezodkladne po ich zistení, alebo po tom, čo mohli byť pri vynaložení dostatočnej starostlivosti odberateľom zistené, vždy však najneskôr do 3 dní odo dňa ich zistenia.

7.4 Nemožnosť pozastaviť platby. Pri vytknutí chýb nemá odberateľ právo pozastaviť akékoľvek platby ceny tovaru alebo jeho častí.

7.5 Lehota na odstránenie chýb. Lehotu na odstránenie prípadných chýb stanoví v najkratšej možnej lehote v rámci svojich prevádzkových možností spoločnosť MEVA-SK.

7.6 Zľava. Pokiaľ sa bude odstránenie chýb javiť ako nemožné alebo neekonomické, je spoločnosť MEVA-SK oprávnená poskytnúť odberateľovi primeranú zľavu z ceny s prihliadnutím na rozsah a charakter chyby.

7.7 Minimálna odchýlka. Minimálne zníženie hodnoty alebo odchýlka vlastností tovaru sa nepovažuje za chybu. Minimálne odchýlky spočívajú hlavne v minimálnych odchýlkach v tvare a farbe, hmotnosti a tiež vtedy, pokiaľ chyba v krátkej dobe zmizne  sama alebo môže byť odstránená zákazníkom s vynaložením zanedbateľných nákladov. Zanedbateľnosť je tiež daná pri odchýlkach ležiacich v rámci bežných obchodných hraníc a preto odborovo obvyklé odchýlky týmto zostávajú výslovne vyhradené.

7.8 Vylúčenie nároku z chýb. Nároky z chýb nevzniknú taktiež v prípade nepodstatných odchýlok od dohodnutej kvality, nevhodného skladovania, nepatrného obmedzenia použiteľnosti tovaru, jeho prirodzeného opotrebenia alebo škôd, ktoré vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare vplyvom zlého alebo nedbanlivého zaobchádzania, neodbornej montáže či inštalácie, montáže, inštalácie či použitia tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu, prevádzkovou a technickou príručkou a/alebo technickými listami, platnými technickými normami, pokynmi spoločnosti MEVA-SK alebo na základe zvláštnych vonkajších vplyvov, ktoré nie sú spomenuté v Zmluve. Nároky z chýb nevzniknú ani pri neodborných zásahoch alebo uvedení do prevádzky zo stany odberateľa alebo tretích osôb, ani z ich dôsledkov. Nároky odberateľa z chýb sú ďalej vylúčené aj vtedy, pokiaľ vznikli z odlišného využívania tovaru, než aké spoločnosť MEVA-SK stanovila a/alebo z toho, že odberateľ tovar pozmenil.

7.9 Náhradné dodávky. Spoločnosť MEVA-SK nie je povinná zabezpečovať náhradné dodávky tovaru alebo jeho častí, ktoré sa už nevyrábajú.

7.10 Údaje a záruka. Údaje o technickej špecifikácii tovaru či akékoľvek iné údaje na tovare alebo jeho obaloch nie sú považované za záruku na tovar.

Čl. 8 – priemyselné práva a autorské práva

8.1 Právo duševného vlastníctva. Odberateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do priemyselných a autorských práv vzťahujúcich sa na tovar. V prípade porušenia danej povinnosti odberateľa nesie všetku zodpovednosť za porušenie priemyselných a autorských či iných súvisiacich práv odberateľ.

8.2 Výhrada autorského práva. Spoločnosť MEVA-SK si na všetky plány, výkresy, technickú špecifikáciu, návody, cenníky a iné podklady súvisiace s dodaní tovaru (ďalej tiež ako „podklady“)

vyhradzuje autorské práva a to v neobmedzenom rozsahu. Tieto podklady môžu byť poskytnuté tretej osobe len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MEVA-SK.

Čl. 9 – dojednania pre Zmluvy so spotrebiteľmi

9.1 Použitie tohto článku pre spotrebiteľa. V prípade, že zmluvnou stranou na strane odberateľa je spotrebiteľ, uplatní sa okrem ostatných ustanovení týchto VOP rovnako ustanovenie tohto článku. V prípade rozporu ustanovenia obsiahnutého v tomto článku s inými ustanoveniami týchto VOP, majú prednosť ustanovenia tohto článku.

9.2 Práva a povinnosti spotrebiteľov. Ak bola Zmluva uzavretá prostriedkom komunikácie na diaľku, je odberateľ – spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodov v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru odberateľom – spotrebiteľom. Podmienkou odstúpenia je odovzdanie tovaru spoločnosti MEVA-SK do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy na dresu uvedenú na zásielke ako adresa spoločnosti MEVA-SK spolu s oznámením, že uplatňuje právo na odstúpenie od Zmluvy. V rovnakej lehote vráti spoločnosť MEVA-SK odberateľovi – spotrebiteľovi peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe Zmluvy prijala a to však nie skôr, než bude preukázané, že tovar bol spoločnosti MEVA-SK odoslaný. Náklady spojené s vrátením tovaru spoločnosti MEVA-SK (hlavne poštovné a prepravné) znáša odberateľ – spotrebiteľ. Odberateľ – spotrebiteľ zodpovedá spoločnosti MEVA-SK za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Odberateľ – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť v spoločnosti MEVA-SK právo z chyby, ktoré sa vyskytne na tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Čl.10 – príslušnosť súdov, rozhodné právo, osob. údaje

10.1 Súdna príslušnosť. MEVA-SK a odberateľ sa dohodli, že všetky spory vznikajúce zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované obecnými súdmi Slovenskej republiky.

10.2 Rozhodné právo. Na všetky právne vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa použije slovenské právo a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s vylúčením kolíznych noriem a s vylúčením Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor).

10.3. Súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť MEVA-SK spracováva a uchováva informácie o odberateľovi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odberateľ týmto dáva spoločnosti MEVA-SK súhlas so spracovaním akýchkoľvek informácií vrátane osobných údajov súvisiacich s obchodným vzťahom a účelom uskutočnenia plnenia Zmluvy a marketingových akcií spoločnosti MEVA-SK a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu odberateľa s týmto spracovaním. Osobné údaje odberateľa spoločnosti MEVA-SK neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externého prepravcu, poisťovne alebo správy pohľadávok. Zmluva bude po svojom uzatvorení spoločnosťou MEVA-SK archivovaná v elektronickej forme a bude prístupná len spoločnosti MEVA-SK; zákonné povinnosti spoločnosti MEVA-SK voči orgánom verejnej moci tým nie sú dotknuté.

10.4 Salvatorná klauzula. Pokiaľ by sa niektoré z ustanovení VOP stalo celkom alebo čiastočne neplatným, zostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Namiesto neúčinného ustanovenia platí účinné ustanovenie, ktoré sa čo najviac blíži hospodárskemu účelu alebo neúčinnému ustanoveniu. To isté platí pre prípadné zmluvné medzery.

ZTczZj